Look at all phrases

List of all registered phrases.

16184 phrases registered! Thank you very much for your cooperation!

Select language

Please select the language you want to view.

27 phrases already exist for Vietnamese. Thank you very much for your cooperation!

| Japanese | English | Chinese | Korean | Portuguese | Spanish | Vietnamese | Thai | Indonesian |

Select the type of phrase.

Please select the type you want to view.

| All | Word | Phrase |

List of Vietnamese phrases.

You can look at phrases and translations of other languages if you chose a phrase. We are looking forward to your translations!

<< To Previous
| 1 | 2 | To Next >>
Phrases Translated Languages
三種混合ワクチンとは、ジフテリア、百日咳、破傷風の三種の生ワクチンが混合されたワクチンです。 Japanese
Tiêm phòng loại thuốc này cần có mấy lần vậy ? Japanese
Tôi đang uống thuốc mà vẫn tiêm phòng dịch có vấn đề gì không? Japanese
Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao cái bụng của tôi bị phình ra. Japanese
Ông/Bà bị đau bụng bao lâu rồi? Japanese
Tôi bị đau bụng. Japanese
Có tiêm phòng chưa? Japanese
Mắt tôi có nhiều ghèn và bị ngứa. Japanese
Giá kính sát tròng khoảng bao nhiêu vậy? Japanese
Xin vui lòng chỉ tôi cách sử dụng kính sát tròng. Japanese
Tôi không nhìn thấy rõ những vật ở xa. Japanese
Tôi không nhình thấy rõ nhưng vật ở gần. Japanese
Tôi bị chóng mặt. Japanese
Xin vui lòng làm nóng cơ vai của tôi. Japanese
Nguyên nhân mỏi vai của tôi là gì vậy? Japanese
Xin vui lòng làm nóng lưng của tôi. Japanese
Tôi bị đâu lưng. Japanese
Cái ly xét nghiệm nước tiểu để đâu vậy? Japanese
Tôi có thể đổi lịch khám sức khỏe sang ngày khác được không? Japanese
Tôi bị đau răng. Japanese
<< To Previous
| 1 | 2 | To Next >>
Copyright © 2008-2013 TackPad. All Rights Reserved.